elsa尤果网美女写真

elsa尤果网美女写真

 其黄麻苦温,专散陈久瘀血,取陈年者烧灰存性,酒调服之。同天南星、川乌、草乌助虐尤甚。

 大戟能泻脏腑之水湿,甘遂能行经隧之水湿,白芥子能散皮里膜外之痰气。俗名马蹄香,又名杜葵发明杜衡香窜与细辛相似,故药肆以之代充细辛。

故麻黄为手太阴肺经之剂,桂枝为手少阴心经之剂。其明目之功可推,其治风瘙身痒、皮肤中热,以能散厥阴经中血脉之风热也。

煎利水药,用急流水,取性走也。《日华子》主催生者,取温中而镇重下坠也。

《本经》主身痹死肌,中风寒热如在车船上,除邪气,安五脏,益精明目,久服轻身延年。制雄黄。

弘景曰∶炼之用矾则揉烂,忌羊血者,以其能解诸药之性也。林北海先生《本草纲目必读》,但收紫而不及白,世鲜真者可知。

Leave a Reply