Vol103女神Angela喜欢猫私房黑色睡衣半脱露蕾丝内衣惹火诱惑62PAngela画语界

Vol103女神Angela喜欢猫私房黑色睡衣半脱露蕾丝内衣惹火诱惑62PAngela画语界

积者藏病,无时不有,不移其处也。 此条病势不急救之之文,殊觉无谓。

脉来头小本大者,当是「脉来大去小」。枯泄相搏,名曰断绝,断绝者,即荣气不通,卫不独行,荣卫俱虚,三焦失所,四维断绝,身体羸瘦也。

火伤卫分津液,则不得小便,火伤荣分血脉,则必作衄也。初来,大阳为之也,故发热;渐渐小,阴为之也,故发厥。

今目睛黄晕,知其衄未止也;若黄晕去,目睛慧了,知其又曰:从春至夏衄者太阳,从秋至冬衄者阳明。脉数者,谓久数不止,有热之人也。

古人以大顺治暑,良有以也。于是春夏助其阳则剧,秋冬助其阴则差。

方有执曰:溲便,遗溺也。非为厥气一病,百病入藏入府皆然也。

Leave a Reply