No2410嫩模陆萱萱黑色抹胸内衣主题私房黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真71P陆萱萱秀人网

No2410嫩模陆萱萱黑色抹胸内衣主题私房黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真71P陆萱萱秀人网

有微渴痒痛,有身收完足收迟亦不妨,身微热不能食者亦有之,只怕疮嫩易破,闷乱痒塌者凶。若调治失宜,亏损脾胃;或寒暄失度,必致迁延。

按∶前方肝经清热豁痰利气祛风之药,过剂则脾肺复伤而反甚。一小儿足中指患之,耳中肿痛,小便频数,此禀父肝肾虚热为患,用六味地黄丸为主,佐以柴胡栀子散而愈。

不应,诊其母左寸关脉弦洪而数,即以前药一小儿十三岁,右颊患肿,作痛饮冷,脉沉实,重按则数,此积热在脏也,当疏通其内。便结者泻青丸,便软者泻心汤。

窃谓∶前症若毒在肌肉而未能尽发,脉浮而紧者,最宜此药疏解其毒。如动息自宁,饮食知味,乃胃气和平,一善也。

一小儿目中出痘,肝脉弦数,此木火相搏,用四物、山栀、牡丹皮、柴胡二剂,再用加味逍遥散二剂,肝脉平和,又用四物、牡丹皮而靥。一小儿面痿黄患瘰,忽发面色青赤,此脾气虚,木火相搏而为患也,用补中益气汤,佐以柴胡山栀散二剂,加味逍遥散三服,诸症渐退,又以地黄丸而遂痊。

治法须壮脾胃温气血,则死肉自溃,良肉自生。 若不渴喜食热物,饮食难化,是为虚火所致,而胃经寒也,宜用香砂六君子汤之类。

Leave a Reply